Du søkte på:

Fant du ikke det du søkte etter? Ta gjerne kontakt med oss!

Guide: Ledelsessystem

I en dynamisk forretningsverden er implementeringen av ledelsessystemer essensiell for virksomheters fremgang. Med disse systemene forankret i standarder som ISO 9001 og ISO 14001, sikrer et ledelsessystem både etterlevelse og et fundament for effektiv kvalitetsstyring. I denne guiden lærer du om ledelsessystemer, hva de består av, fordeler og hvordan du implementerer det i bedriften din!

I denne guiden går vi gjennom: 

 • Grunnleggende om ledelsessystemer - hva er det, og hvorfor er det viktig?
 • Elementer i et ledelsessystem - hva består det av?
 • Fordeler med ledelsessystemer
 • Standarder og rammeverk for ledelsessystemer
 • Implementering av ledelsessystemer
 • Konklusjon

 

Grunnleggende om ledelsessystemer


Hva er et ledelsessystem?

Et ledelsessystem er et system som bedrifter bruker for å holde styr på prosesser, rutiner og aktiviteter internt. Formålet med et ledelsessystem er at det skal lettere veilede og realisere bedriftens mål og visjoner.

Med fastsatte prosesser og rutiner i ledelsessystemet, jobber bedriften med å nå sine mål. Måten dette fungerer på, er å definere arbeidsoppgaver, utføre registreringer og rapporteringer, fordele ansvar og iverksette forbedringsmuligheter.

Ledelsessystemer er viktige for å følge den ønskelige retningen i virksomheten. De gir struktur, veiledning og et rammeverk som hjelper organisasjoner med å oppnå målene sine mer effektivt. Det innebærer alt fra målsettinger og strategier, til prosesser og arbeidsflyt. Disse elementene skal vi se nærmere på i neste punkt.

 

Elementer i et ledelsessystem

1. Målsettinger og strategier

Den første delen av et ledelsessystem handler om de overordnede målene og retningene bedriften ønsker å oppnå. Målsettinger er konkrete og målbare resultater bedriften streber etter, mens strategier er planene som brukes for å oppnå disse målene. Disse til sammen gir retning og fokus.

2. Organisasjonsstruktur og ansvarsfordeling

Hvordan er bedriften organisert hierarkisk sett? Hvem har ansvar for hva, og hvem tar beslutninger? Det er dette som må tas stilling til i dette punktet. På denne måten får du oversikt over hvordan informasjonsflyten er på tvers av alle avdelinger og hvilke roller som har ansvar for de ulike oppgavene og resultatene.

3. Prosesser og arbeidsflyt

Det er viktig underveis å evaluere kundebehov, testing og implementering av løsninger. Denne prosessen sikrer at de ulike prosessene er av høy kvalitet. I tillegg bør du etablere god kommunikasjon mellom avdelingene for å sørge for en smidig arbeidsflyt.

4. Ytelsesmålinger og indikatorer

Her måler du ytelsen og resultatene til de ulike prosjektene i ledelsessystemet. Dette innebærer blant annet å spore bedriftens nøkkeltall som for eksempel antall konverteringer, gjennomsnittlig kundetilfredshet og antall brukere på løsningene. Disse målingene gir innsikt i hvordan produktet ditt blir mottatt i markedet, samt identifiserer områder til forbedring.

 

Fordeler med ledelsessystemer

Midt oppi all denne informasjonen lurer du kanskje på hva du egentlig får ut av et ledelsessystem? Det er flere fordeler med ledelsessystemer; Det berører alt fra prosjektnivå til et overordnet nivå, fra den enkelte medarbeideren, til en hel avdeling. Dette er et omfattende, men viktig tema - heng med!


Fordeler for organisasjonen

1. Forbedret effektivitet og ytelse

Ledelsessystemet legger til rette for organisert drift ved å identifisere, strukturere og optimalisere prosesser. Dette igjen fører til økt effektivitet og forbedret ytelse, da ressursene blir bedre utnyttet og mer målrettet mot organisasjonens målsettinger.

 

2. Bedre kundetilfredshet

Gjennom implementering av standarder som fokuserer på kvalitet, kan virksomheten din levere produkter eller tjenester som bedre tilfredsstiller kundenes behov. Dermed vil du oppnå økt kundelojalitet og positive tilbakemeldinger. 

 

3. Risikostyring og etterlevelse

Ledelsessystemer gir et rammeverk for å identifisere, evaluere og håndtere risikoer som virksomheten kan møte. På denne måten bidrar det til etterlevelse av lover og forskrifter, i tillegg til å minimere sannsynligheten for uønskede hendelser eller feil.

 

4. Styrket merkevareimage

Å implementere standarder og sertifiseringer - som for eksempel ISO 9001 for kvalitet eller ISO 14001 for miljø - kan styrke din bedrifts image. Dette kan være spesielt verdifullt for markedsføring og forretningsforbindelser.

 

5. Økt engasjement blant ansatte

Klart definerte ansvarsområder, mål og prosedyrer i et ledelsessystem gir ansatte en tydelig retning. Det fører ofte til mer engasjement og motivasjon blant de ansatte, da de ser hvordan deres arbeid bidrar til virksomhetens overordnede suksess.


Måling av suksess og effektivitet

1. Definerte målekriterier

Ledelsessystemer etablerer klare mål og ytelsesindikatorer som gjør det mulig å måle prosessen underveis. Eksempel på mål kan være forbedret kvalitet, noe relatert til miljø eller helse- og sikkerhetsmål. 

 

2. Objektive evalueringer

Måling av suksess og effektivitet i et ledelsessystem innebærer ofte objektive evalueringer av resultater. Det gir virksomheten et realistisk bilde av hvor godt det presterer i forhold til mål og forventninger.

 

3. Kontinuerlig forbedring

Målinger gir grunnlag for forbedring. Ved å analysere resultater kan bedriften kontinuerlig tilpasse og forbedre sine prosesser for å oppnå bedre resultater over tid.

 

4. Bedre beslutningstaking

Med klare målinger og indikatorer har virksomhetens ledelse bedre informasjon å basere seg på for beslutningstaking. Dette gjør det lettere å kartlegge trender, vurdere risiko og ta velinformerte beslutninger for den fremtidige kursen.

 

Standarder og rammeverk for ledelsessystemer

Disse standardene legger grunnlaget for å utvikle et effektivt ledelsessystem innenfor områder som kvalitet, miljø, helse og sikkerhet samt informasjonssikkerhet. La oss se mer på hva de innebærer og hva de ulike sertifiseringene krever:


ISO 9001: Ledelsessystem for kvalitet

Dette rammeverket legger vekt på prosessorientering, kontinuerlig forbedring og kundetilfredshet. ISO 9001 skal sikre at organisasjonen leverer produkt eller tjeneste av høy kvalitet som tilfredsstiller kundens forventninger.

Ved implementering av dette rammeverket, krever det en etablering av prosedyrer og dokumentasjon for å sikre at alle nivåer av bedriften jobber mot målet.

 

ISO 14001: Ledelsessystem for miljø

Alle virksomheter har en påvirkning på miljøet. Rammeverket for miljøledelse bidrar til å redusere miljøpåvirkningen av bedriftens aktiviteter. ISO 14001 fokuserer på ressursbruk og kontinuerlig forbedring på dette området, der du må dokumentere bedriftens miljøengasjement. 

Ved å implementere denne sertifiseringen får du en internasjonalt anerkjent miljøsertifisering, som igjen skaper et godt omdømme og konkurransefortrinn.

 

ISO 45001: Ledelsessystem for arbeidsmiljø

Denne sertifiseringen handler om sikkerhet på arbeidsplassen. Målet er å forbedre arbeidsmiljøet, redusere risiko for arbeidsrelaterte skader og sykdommer samt fremme en tryggere arbeidsplass. ISO 45001 fokuserer på risikostyring og deltakelse av ansatte. 

For å få denne sertifiseringen i ditt ledelsessystem, må du blant annet etablere en god helse- og sikkerhetskultur, gjøre risikovurdering og etablere mål sammen med ansatte for et forbedret arbeidsmiljø.

 

ISO 27001: Ledelsessystem for informasjonssikkerhet

Handler om å etablere og vedlikeholde et system for informasjonssikkerhet, for å beskytte bedriftens konfidensielle informasjon. Ledelsessystem for informasjonssikkerhet krever en grundig risikovurdering og å utvikle prosedyrer samt gode rutiner for å beskytte all konfidensialitet. 

Med denne sertifiseringen viser du at du tar sensitiv informasjon som kundedata og annet konfidensielt på alvor. 

Totalt sett gir disse standardene et strukturert rammeverk som hjelper organisasjonen med å systematisk tilnærme seg nettopp kvalitet, miljø, helse og informasjonssikkerhet. Implementering av slike standarder bidrar ikke bare til etterlevelse av regelverk, men også til kontinuerlig optimalisering av bedriftens ytelse innenfor disse viktige områdene.

 

Implementering av ledelsessystemer

Implementering av ledelsessystemer inkluderer flere trinn, der nøkkelfaktorene for en vellykket implementering ligger i planlegging og forberedelser. Her er et utdrag for hvert trinn, som vi anser som særdeles viktig i denne prosessen:

 

Planlegging og forberedelser

Det første trinnet i implementeringen av et ledelsessystem, handler om planlegging og forberedelser. Det innebærer å utvikle en grundig plan for selve implementeringen, som ofte kan inkludere:

 • Etablere et prosjektteam
 • Å fastsette tidsrammer og budsjettering
 • Identifisering av ressurser

En viktig del av planleggingen er å sørge for at alle som kommer til å ha noe med ledelsessystemet å gjøre, blir involvert og forstår målene med implementeringen.

 

Identifisering av nøkkelprosesser

Her skal du kartlegge viktige prosesser som kommer til å påvirke måloppnåelse og ytelse i stor grad. Dette kan gjelde ting som produksjonsprosesser, leveringskjeden, kundeservice eller andre sentrale tiltak. Å forstå disse prosessene hjelper virksomheten med å fokusere på områdene som er kritiske for suksess, hvor nettopp implementeringen av ledelsessystemet vil ha størst innvirkning.

 

Opplæring og bevisstgjøring

Dette er avgjørende for å sikre at alle medarbeidere forstår målsettingene med ledelsessystemet, og ikke minst deres rolle i implementeringsprosessen. Eksempler på dette kan være opplæring i nye prosesser, retningslinjer eller ansvarsområder. Husk at bevisstgjøring bidrar til engasjement og deltakelse på tvers av hele virksomheten.

 

Kontinuerlig forbedring og tilpasning

Implementeringen av ledelsessystemet bør ikke være en statisk prosess. Bedriften må etablere gode rutiner for stadig forbedring - ja, til og med rom for endringer dersom det trengs. Dette innebærer tiltak som:

 • Å evaluere ytelsen til ledelsessystemet over tid
 • Identifisere områder for forbedring basert på resultater og erfaringer
 • Tilpasse systemet i samsvar med endringer i bedriftens interne og eksterne miljø

Så, hva får du ut av en slik implementeringsprosess? Gjennom nøye planlegging, identifisering, opplæring og forpliktelse til kontinuitet, kan du med det forsikre deg om en jevn og vellykket implementering av ledelsessystemet. Det legger grunnlaget for et systematisk rammeverk som bidrar til å oppnå dine organisatoriske mål.

 

Konklusjon

Basert på det vi har gått gjennom i denne guiden, kan vi trygt fastslå at ledelsessystemer leverer viktige verktøy for bedrifter - uansett bransje eller sektor. Gjennom grundig planlegging, implementering og kontinuerlig oppfølging legger disse systemene grunnlaget for effektiv styring samt målrettet arbeid mot overordnede mål. Standarder som ISO 9001, 14001 osv gir retningslinjer som styrker bedriftens kvalitet, miljøvennlighet, arbeidsmiljø og informasjonssikkerhet.

Fordelene det gir, som forbedret kundetilfredshet, styrket brand image og de ansattes engasjement, understreker viktigheten av å investere i robuste ledelsessystemer. Og målingene underveis gir objektive data for evaluering og forbedring.

Samlet sett er investeringen i ledelsessystemer en proaktiv tilnærming som legger til rette for tilpasningsevne og konkurransedyktighet i et stadig skiftende forretningsmiljø. INVO kvalitetssystem gir deg tilgang til all informasjon om bedriftens rutiner, prosessbeskrivelser og maler i et brukervennlig system.

Ta kontakt med oss helt uforpliktende, og vi kan sammen finne ut veien videre!

Kontakt oss

Nysgjerrig på hva vi kan hjelpe deg med?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt!